VPBank trình phương án chia hết lợi nhuận cho cổ đông

Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa ban bố tài liệu cho phiên họp thường niên năm 2018, được doanh nghiệp vào ngày 19/3. Ngoài những báo cáo về hoạt động buôn bán, VPBank dự tính trình cổ đông chiến lược tăng vốn điều lệ trong năm nay với trọng tâm là phương án chia cổ tức và cổ phiếu thưởng từ nguồn lợi nhuận chưa cung ứng và thặng dư vốn cổ phần.

Theo phương án sẽ trình cổ đông, VPBank sẽ trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 31,25% bằng rất nhiều số lợi nhuận còn lại năm 2017 là hơn 4.500 tỷ đồng và gần 155 tỷ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ. Nếu được xét duyệt, việc chia cổ tức sẽ được tiến hành ngay trong quý II và vốn điều lệ của ngân hàng tăng lên gần 20.400 tỷ đồng.

Ngoài phương án này, VPBank cũng dự tính trình cổ đông phát hành cổ phiếu theo chương trình chọn lọc cho cán bộ người lao động viên (ESOP) với tỷ lệ 4,14%. Mức giá phát hành bằng mệnh giá (10.000 đồng) và bị giảm thiểu chuyển nhượng trong vòng 3 năm. Cùng với đó là hai phương án tăng vốn khác, bao gồm phương án mua lại cổ phần ưu đãi cổ nghĩa làm cổ phiếu quỹ và chia lại số cổ phần này dưới dạng cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu; phát hành riêng lẻ cho cổ đông trong và ngoài nước.

Phương án chung cuộc được ngân hàng này buộc phải là việc chia cổ phiếu thưởng từ nguồn thặng dư vốn cổ phần. Thời gian thực hành dự tính trong quý IV năm nay với tỷ lệ 20,35%.

Tổng cộng theo 5 phương án được VPBank trình cổ đông, vốn điều lệ dự tính của ngân hàng này đến cuối năm 2018 sẽ đạt gần 27.800 tỷ đồng, tăng 77% so với cuối năm 2017.

Ngoài các phương án tăng vốn, VPBank cũng đặt chỉ tiêu lợi nhuận cho năm nay tăng gần 33% so với thực hành năm 2017, lên mức 10.800 tỷ đồng. Tổng của cải đến cuối năm dự tính cũng tăng hơn 29% lên gần 360.000 tỷ đồng.

Trong đó, dư nợ cấp nguồn đầu tư đặt chiến lược tăng gần 24% lên hơn 240.000 tỷ. Nguồn vốn huy động xét duyệt tiền gửi các bạn và phát hành giấy má có giá dự tính tăng hơn 21% lên xấp xỉ 242.000 tỷ đồng.

Minh Sơn