VAMC gửi ngân hàng gần 18.000 tỷ đồng

Công ty TNHH MTV Quản lý của nả của các doanh nghiệp nguồn hỗ trợ Việt Nam (VAMC) vừa thông báo báo cáo nguồn vốn năm 2017. Tổng của nả của tổ chức xấp xỉ 204.000 tỷ đồng, giảm 5.000 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Trong đó, nợ mua bằng trái phiếu đặc trưng chiếm tỷ lệ áp đảo với gần 90%.

Tiền mặt và tiền gửi nhà băng tính đến cuối năm gần 17.990 tỷ đồng, tăng 3.800 tỷ đồng. Phần lớn trong số này là tiền thu hồi và xử lý các khoản nợ được gửi tại trương mục phong tỏa của các doanh nghiệp nguồn hỗ trợ.

Bên cạnh đó, tổ chức còn khoảng 680 tỷ đồng bạc gửi có kỳ hạn tại Agribank, BIDV, SCB… và mang về doanh số nguồn vốn hơn 21 tỷ đồng.

Hoạt động buôn bán của VAMC có ký hiệu khởi sắc rõ nét từ khi Nghị quyết 42 về thử nghiệm xử lý nợ xấu có hiệu lực vào giữa năm ngoái. Công ty đã mua 32.377 tỷ đồng nợ trả tiền bằng trái phiếu đặc trưng và hoàn thành vừa đủ chỉ tiêu được Ngân hàng Nhà nước phê chuẩn đầu năm. Nhờ đó, doanh số hoạt động này tăng gần 28% so với năm trước, lên 58 tỷ đồng.

VAMC còn ký ký kết với năm doanh nghiệp nguồn hỗ trợ để mua nợ theo giá thị trường là 3.140 tỷ đồng đối với sáu quý khách hàng. Đây là năm ban sơ tổ chức ghi nhận doanh số và lợi nhuận thuần từ mua nợ theo hình thức mới, tuần tự đạt 2.618 tỷ đồng và 10 tỷ đồng.

Theo số liệu của Ủy ban Giám sát nguồn vốn đất nước, năm 2017, bộ máy doanh nghiệp nguồn hỗ trợ đã xử lý khoảng 70.000 tỷ đồng nợ xấu, tăng 40% so với năm trước. Trong đó, có 54% nợ thu từ quý khách hàng, 42,3 tiêu dùng ngăn ngừa rủi ro nguồn hỗ trợ và 2,3% phát mãi của nả.

VAMC được thành lập giữa năm 2013, là tổ chức do Nhà nước làm chủ sở hữu 100% vốn điều lệ. Công ty vừa hoàn thành việc tăng vốn điều lệ từ 500 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng. Hoạt động buôn bán chính là mua nợ xấu của các doanh nghiệp nguồn hỗ trợ, thu hồi và xử lý nợ, của nả cam đoan.

Phương Đông