Trung tâm Lưu ký chứng khoán lãi vượt kế hoạch trăm tỷ

Báo cáo vốn đầu tư 2017 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ghi nhận kế quả kinh doanh hoạt động nghiệp vụ đạt 576 tỷ đồng. Dịch vụ lưu ký chứng khoán dẫn đầu tỷ trọng đóng góp kế quả kinh doanh với 45%, tiếp đến là nhà cung cấp chuyển quyền sở hữu chứng khoán, trả tiền gốc và lãi trái phiếu…

Nhờ khoản tiền nhà băng tính đến cuối năm tăng mạnh, lên gần 1.100 tỷ đồng nên kế quả kinh doanh hoạt động vốn đầu tư xấp xỉ 41 tỷ đồng. Phần lớn trong số này là tiền gửi trả tiền hộ cổ tức, tiền tài các người tham gia chuyển về cho VSD để thực hành ký quỹ chứng khoán phái sinh.

Chi phí chủa quản tổ chức tăng đột biến làm cho tăng trưởng lợi nhuận rẻ hơn kế quả kinh doanh khoảng 10%. Cụ thể, VSD ghi nhận lãi trước thuế xấp xỉ 362 tỷ đồng và vượt chiến lược hơn 110 tỷ đồng.

Theo quan niệm của kiểm toán viên, 1 trong những đặc điểm hoạt động tác động đến báo cáo vốn đầu tư là chứng khoán phái sinh hoạt động từ giữa năm, nhưng VSD vẫn chưa thu phí nhằm hỗ trợ thị phần trong thời kỳ đầu.

Tổng trị giá chứng khoán lưu ký tại VSD tính đến cuối năm là 1,55 triệu tỷ đồng, tăng hơn 184.600 tỷ đồng. Chứng khoán thương lượng quý khách trong nước chiếm gần phân nửa trong số này.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam là đơn vị TNHH MTV trực thuộc Bộ Tài chính, được xếp hạng Tổng đơn vị với vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng. Công ty đặt chiến lược kế quả kinh doanh và lợi nhuận trước thuế năm nay tuần tự đạt 520 tỷ đồng và 226 tỷ đồng. Theo lịch trình của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đơn vị dự tính năm nay cung cấp thêm nhà cung cấp cho các mặt hàng chứng quyền có đảm bảo (CW), bù bù trừ trả tiền thỏa thuận ngày mai trái phiếu Chính phủ và chỉ số mới.

Phương Đông