Thuỷ sản Hùng Vương bỗng dưng lỗ nặng gấp 10 lần sau kiểm toán

Báo cáo kiểm toán hiệp lực cho năm nguồn vốn 2016-2017 của Công ty cổ phần Thủy sản Hùng Vương (Mã CK: HVG) vừa ban bố cho thấy, thay vì chỉ lỗ 63 tỷ đồng như báo cáo tự lập, đơn vị lỗ tăng lên 705 tỷ đồng.

Doanh thu năm 2017 đạt 15.514 tỷ đồng, giảm 13% so với năm 2016. Giá vốn bỏ ra hơn 14.435 tỷ đồng nên lợi nhuận gộp từ hoạt động cung ứng buôn bán còn gần 1.079 tỷ đồng. Trong số đó, riêng doanh số xuất khẩu đối với hoạt động chế biến, nuôi trồng thủy sản đạt gần 7.311 tỷ đồng, chiếm 47% tổng doanh số.

Chênh lệch các tiêu chí nguồn vốn trước và sau kiểm toán

Đv: tỷ đồng

Chỉ tiêu nguồn vốn Trước kiểm toán Sau kiểm toán
Doanh thu thuần 15.864 15.514
Chi phí chủa quản tổ chức 211 756
Lợi nhuận sau thuế -63 -705

Tổng doanh số từ hoạt động nguồn vốn trong năm gần 100 tỷ đồng, tăng 11 tỷ đồng so với năm trước đó. Trong khi đó, giá bán bán hàng hơn 478 tỷ đồng, giảm 35 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Đặc biệt, trong năm đơn vị chi hơn 756 tỷ đồng giá bán chủa quản tổ chức, đây là mức tăng đột biến gấp 2,8 lần số tiền chi ra trong năm 2016. Nguyên nhân do tổ chức trích lập đề phòng nợ phải thu khó đòi hơn 566 tỷ đồng, khi mà năm 2016 chỉ hơn 70 tỷ đồng.

Tính đến 30/9/2017, tổng nợ phải trả là 11.378 tỷ đồng, trong đó, nợ ngắn hạn 10.678 tỷ đồng vượt quá của cải ngắn hạn (9.868 tỷ đồng). Cũng chính vì các chỉ số nguồn vốn kém hiệu quả, lỗ basic trên cổ phiếm âm 3.140 đồng. Do đó, đơn vị kiểm toán nghi ngờ về năng lực hoạt động của đại gia thuỷ sản này.

“Như trình bày trong báo cáo nguồn vốn hiệp lực, tập đoàn đã nảy sinh khoản lỗ sau thuế gần 713 tỷ đồng. Ngoài ra cũng tại ngày này, lỗ lũy kế của đơn vị gần 424 tỷ đồng; tổng nợ ngắn hạn vượt qua của cải ngắn ngắn hạn gần 820 tỷ đồng. Những điều này cho thấy sự còn đó của nhân tố không vững chắc xung yếu có thể dẫn tới nghi nghờ đáng kể về năng lực hoạt động liên tục của Tập đoàn”, báo cáo kiểm toán nêu.

Thi Hà