Thủ tướng yêu cầu triển khai thí điểm về xử lý nợ xấuĐể triển khai thực hành thí nghiệm xử lý nợ xấu như Quốc hội đã phê chuẩn tại Nghị quyết 42 về thí nghiệm xử lý nợ xấu của các doanh nghiệp nguồn hỗ trợ, Thủ tướng bắt buộc các lãnh đạo cơ quan liên đới tụ hội chỉ đạo triển khai các quy định tại Nghị quyết.

Theo đó, các cơ quan triển khai các giải pháp dự phòng, giảm thiểu tối đa nợ xấu nảy sinh và tăng tiến có bảo hành lâu dài nguồn hỗ trợ của các doanh nghiệp nguồn hỗ trợ; phát huy vai trò Công ty Quản lý của cải của các doanh nghiệp nguồn hỗ trợ Việt Nam (VAMC) trong xử lý nợ xấu.

thu-tuong-yeu-cau-trien-khai-thi-diem-ve-xu-ly-no-xau

Thủ tướng bắt buộc triển khai thí nghiệm về xử lý nợ xấu. Ảnh: PV.

Ngoài ra, quyết tâm đến năm 2020 đưa tỷ lệ nợ xấu nội bảng của bộ máy các doanh nghiệp nguồn hỗ trợ, nợ xấu đã bán cho VAMC và nợ xấu đã thực hành các giải pháp phân loại nợ xuống dưới 3% (không bao gồm nợ xấu của các nhà băng thương nghiệp yếu kém được Chính phủ phê chuẩn xử lý theo phương án riêng).

Nhằm chuẩn bị các điều kiện triển khai thực hành, Thủ tướng Chính phủ bắt buộc các Bộ, lĩnh vực, địa phương rộng rãi, tuyên truyền Nghị quyết, hoàn tất trước ngày 15/8/2017.

Bộ Tài nguyên & Môi trường chủ trì, liên minh với các cơ quan liên đới chỉ dẫn việc đăng ký thế chấp quyền tiêu dùng đất, của cải gắn liền với đất theo quy định tại Nghị quyết. Ngân hàng Nhà nước chủ trì, liên minh với các cơ quan liên đới chỉ dẫn hoạt động mua bán nợ xấu của VAMC theo quy định tại Nghị quyết. Các văn bản chỉ dẫn thực hành Nghị quyết phải ban hành trước ngày 15/8/2017.

Thủ tướng cũng giao Bộ Tư pháp chỉ đạo cơ quan thi hành án các cấp thực hành các quy định về thi hành án dân sự liên đới đến khoản nợ xấu của doanh nghiệp nguồn hỗ trợ, VAMC theo quy định tại Nghị quyết; tụ hội chỉ đạo, doanh nghiệp thực hành mau chóng, đúng luật pháp các bản án liên đới đến nguồn hỗ trợ, nhà băng đã có hiệu lực luật pháp.

Bộ Công an chỉ đạo cơ quan công an các cấp thực hành nhiệm vụ bảo tàng an ninh, thứ tự khi doanh nghiệp nguồn hỗ trợ, VAMC thực hành quyền thu giữ của cải xin hứa của khoản nợ xấu được xử lý theo quy định tại Nghị quyết.

Bộ Tài nguyên & Môi trường chỉ đạo các cơ quan đăng ký quyền sở hữu, quyền tiêu dùng của cải có bổn phận thực hành giấy má chuyển quyền sở hữu, quyền tiêu dùng của cải cho bên mua, bên nhận chuyển nhượng của cải xin hứa của khoản nợ xấu của doanh nghiệp nguồn hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết.

Đối với các khoản nợ xấu liên đới đến ngân sách nhà nước, Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch & Đầu tư chủ trì, liên minh với các cơ quan liên đới lập phương án phân bổ nguồn vốn để trả tiền nợ đọng vun đắp căn bản liên đới đến nợ xấu thuộc bổn phận chi của ngân sách trung ương và nợ xấu của chương trình cho vay theo chỉ định của Chính phủ.

Chính quyền địa phương có bổn phận lập phương án phân bổ nguồn vốn để trả tiền nợ đọng vun đắp căn bản liên đới đến nợ xấu thuộc bổn phận chi của ngân sách địa phương.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có bổn phận giám sát, thanh tra, rà soát doanh nghiệp nguồn hỗ trợ, VAMC trong việc thực hành Nghị quyết.

Ngoài ra, Thủ tướng giao Ngân hàng Nhà nước liên minh với Bộ Tư pháp và các bộ, lĩnh vực liên đới rà soát và báo cáo Chính phủ về bắt buộc hoàn thiện bộ máy luật pháp về xử lý nợ xấu, của cải xin hứa trên cơ sở vật chất thực tiễn vận dụng các quy định tại Nghị quyết trước ngày 15/8/2021.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước cũng có bổn phận hoàn thiện phạm vi pháp lý về quản trị điều hành của doanh nghiệp nguồn hỗ trợ, đặc thù là quản trị rủi ro; tiếp diễn nghiên cứu, bắt buộc hoàn thiện các văn bản quy phạm luật pháp về cấp nguồn hỗ trợ của doanh nghiệp nguồn hỗ trợ để giảm thiểu nợ xấu nảy sinh; tăng cường kỹ năng thanh tra, giám sát của bộ máy cơ quan thanh tra, giám sát nhà băng.

Bộ Tư pháp có bổn phận hoàn thiện và trình Chính phủ ban hành Nghị định về đàm phán xin hứa.

Thanh Lê