Tập đoàn Viễn thông Quân đội đổi tên

Tập đoàn Viễn thông Quân tổ sẽ được đổi tên thành Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân tổ theo Nghị định vừa ban hành của Chính phủ. Đây là công ty quốc phòng, an ninh, do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Tập đoàn Viettel trực thuộc Bộ Quốc phòng, chịu sự lãnh đạo về mọi mặt của Quân ủy Trung ương, thực hành nhiệm vụ chính trị, quân sự, quốc phòng đặc thù do Nhà nước, Bộ Quốc phòng giao và cung cấp buôn bán theo quy định.

Tập đoàn Viettel là hàng ngũ đơn vị gồm đơn vị mẹ, đơn vị con, các công ty người tham dự và đơn vị liên kết, không có nhân cách pháp nhân, liên minh vừa thực hành nhiệm vụ cung cấp buôn bán, vừa thực hành nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; gắn bó chặt chẽ, lâu dài với nhau về nhiệm vụ, lợi ích kinh tế, khoa học, thị phần và các nhà sản xuất buôn bán khác. Trong đó, các công ty tham dự Tập đoàn Viettel được công ty và hoạt động buôn bán độc lập, tự chịu nghĩa vụ trước luật pháp và chủ sở hữu.

Vốn điều lệ của Viettel tại thời điểm đổi thay điều lệ, công ty hoạt động (ngày 5/1/2018) là 121.520 tỷ đồng. Vốn điều lệ của Viettel đến cuối năm 2020 dự định tăng lên 300.000 tỷ đồng.

Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc và là người đại diện chủ sở hữu tại Viettel, thực hành các quyền và nghĩa vụ của đại diện chủ sở hữu Nhà nước. Chủ tịch Viettel do Thủ tướng bổ dụng theo đề xuất của Bộ Quốc phòng và sau khi có quan điểm hợp nhất của tập thể Ban cán sự Đảng Chính phủ.

Theo Nghị định này, Viettel thực hành nhiều hình thức hoá sở hữu trong trường hợp Thủ tướng quy định cổ phần hoá, chuyển nhượng 1 phần hoặc đầy đủ vốn Nhà nước tại Viettel. Đề án cổ phần hóa của Viettel đang được vun đắp. Tuy nhiên, do đề án tổng thể của Bộ đang chờ Chính phủ ưng chuẩn, nên khi đề án này được duyệt thì phương án của Viettel mới được coi xét.

Nguyễn Hà