Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, phát hành xổ số kiến thiết

20 sản phẩm, nhà phân phối Nhà nước độc quyền thương nghiệp:

1. Hàng hóa, nhà phân phối chuyên dụng cho mục đích, quốc phòng, an ninh

2. Sản xuất, mua, bán, xuất, du nhập, lâm thời nhập, tái xuất, chuyển vận quá cảnh nguyên liệu nổ công nghiệp

3. Sản xuất vàng miếng

4. Xuất, du nhập vàng nguyên liệu để phân phối vàng miếng

5. Phát hành xổ số kiến thiết

6. Nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà (trừ trường hợp du nhập để buôn bán bán hàng miễn thuế)

7. Quản lý, du nhập, xuất khẩu, mua, bán, bảo quản, đùm bọc sản phẩm thuộc danh mục dự trữ đất nước

8. In, đúc tiền

9. Phát hành tem bưu chính Việt Nam

10. Sản xuất, xuất khẩu, du nhập, mua, bán, chuyển vận, tàng trữ pháo bông và các nhà phân phối liên đới đến pháo bông

11.Truyền chuyên chở, điều độ bộ máy điện đất nước; vun đắp và vận hành thủy điện đa chiến lược và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc thù không được xem nhẹ về kinh tế – xã hội

12. Dịch vụ công ích xin hứa an toàn hàng hải (vận hành bộ máy đèn biển, vận hành bộ máy luồng hàng hải công cộng)

13. Dịch vụ công ích tin tức duyên hải (chủa quản, vận hành khai thác bộ máy đài tin tức duyên hải)

14. Bảo đảm hoạt động bay (nhà phân phối không lưu, nhà phân phối công bố tin tức hàng không, nhà phân phối mua kiếm, cứu nạn)

15. Hệ thống kết cấu cơ sở đường sắt đất nước, đường sắt thành phố do Nhà nước đầu tư (chủa quản, khai thác bộ máy kết cấu cơ sở đường sắt, không bao gồm bảo trì kết cấu cơ sở đường sắt)

16. Quản lý, khai thác bộ máy công trình thủy lợi, thủy nông liên tỉnh, liên huyện; kè biển trong trường hợp giao chỉ tiêu

17. Cung ứng nhà phân phối lâm nghiệp tại rừng đặc dụng (trừ khu rừng đùm bọc cảnh quan được Nhà nước giao cho công ty kinh tế thuê để đùm bọc và lớn mạnh rừng, liên kết buôn bán cảnh quan, nghỉ dưỡng, du hý sinh thái – môi trường)

18. Xuất bản (không bao gồm hoạt động in và phát hành) xuất bản phẩm

19. Quản lý, duy trì, khai thác mạng bưu chính công cộng

20. Cung ứng nhà phân phối công ích trong hoạt động phát hành tin báo.