Kho bạc Nhà nước giải thể, sáp nhập 43 phòng giao dịchÔng Tạ Anh Tuấn – Tổng giám đốc Kho bạc nhà nước cho biết, sau khi Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định phóng thích 43 phòng đàm phán của Kho bạc Nhà nước tỉnh, doanh nghiệp này chỉ đạo, chỉ dẫn các Kho bạc thực hành.

Kho bạc Nhà nước sắp xếp và tinh giản lại hệ thống.

Kho bạc Nhà nước bố trí và tinh giảm lại hệ thống.

Bên cạnh đó, Kho bạc Nhà nước sẽ rà soát, hoàn thiện các chức năng, nhiệm vụ và quy trình nghiệp vụ, đặc trưng là về quy trình thu, chi ngân sách nhà nước; tăng cường vận dụng khoa học tin tức trong chủa quản,… Việc này nhằm tạo điều kiện cho việc bố trí tinh gọn đầu mối chủa quản và tăng tiến hiệu quả của hệ thống Kho bạc Nhà nước theo đúng định hướng đến năm 2020, đã được Thủ tướng Chính phủ duyệt y.

Theo ông Tuấn, việc phóng thích và sáp nhập 43 phòng đàm phán thích hợp với khuynh hướng cách tân đơn vị hệ thống theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả trong gianh giới công của Việt Nam cũng như trên toàn cầu. Ngoài ra, việc triển khai 1 loạt các đề án, công trình cách tân của hệ thống Kho bạc Nhà nước trong thời kì qua cũng hỗ trợ, tạo điều kiện cho hệ thống trong công đoạn triển khai.

Tuy nhiên, việc sáp nhập 43 phòng đàm phán cũng có 1 số ảnh hưởng. Có thể có nơi, có lúc có cán bộ nảy sinh những tâm tình nhất quyết, nhưng đây là những thách thức không lớn, ông cho hay.

Từ năm 2015 đến nay, Kho bạc Nhà nước đã cắt giảm được 122 phòng tại Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh, giảm trên 1.900 đội tại Kho bạc Nhà nước cấp thị xã.

Thanh Lê