Doanh thu môi giới chứng khoán của SSI tăng 220%

Công ty cổ phần chứng khoán SSI (mã CK: SSI) vừa ban bố kết quả buôn bán quý trước hết năm 2018 với doanh số và thu nhập khác đạt 1.072 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt gần 479,2 tỷ đồng, tăng tuần tự 95% và 46% so với cùng kỳ năm 2017. Lợi nhuận trước thuế hiệp lực ước đạt 500 tỷ đồng.

Tăng trưởng mạnh nhất phải đề cập đến doanh số từ nghiệp vụ cò mồi chứng khoán. Nguồn thu từ mảng này tăng mạnh ở mức 220% – đạt 369,8 tỷ đồng, chiếm đến 65% doanh số toàn khối nhà cung cấp chứng khoán. Dư nợ cho vay ký quỹ ở mức 6.970,6 tỷ đồng tại thời điểm chấm dứt quý I/2018, tăng 24% so với đầu năm.

Mảng có tỷ trọng vượt bậc nhất phải đề cập đến toàn khối nhà cung cấp chứng khoán với doanh số đạt 570,2 tỷ đồng, tăng trưởng 146% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 53,2% doanh số toàn đơn vị.

Doanh thu từ hoạt động buôn bán nguồn vốn đạt gần 153,2 tỷ đồng, tăng 38% so với quý I/2017, chiếm tỷ trọng 14,3% doanh số toàn đơn vị. Trong diễn biến thị phần khởi sắc, hoạt động đầu tư của công ty cũng tăng trưởng 48% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 289,3 tỷ đồng.

Doanh thu từ nhà cung cấp nhà băng đầu tư và 1 số hoạt động khác đạt 59,3 tỷ đồng trong quý này. Trong đó, chính yếu là doanh số khác tăng mạnh do Công ty thực hành bán của nả 1 mực trong quý.

Tại thời điểm 31/3/2018, đơn vị có tổng của nả đạt 20.354 tỷ đồng, tăng 12% so với mức đầu năm. Trong đó vốn chủ sở hữu đạt 8.540,5 tỷ đồng.

Hà Thanh