Đại hội công ty bán suất ăn trên máy bay chỉ 2 cổ đông đến dự

Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài (Mã CK: NCS) vừa ban bố về việc hoãn cuộc họp Đại hội cổ đông thất thường năm 2017 diễn ra vào ngày 19/10 vừa qua tiêu chuẩn vào diễn biến thực tiễn cùng với quan điểm của cổ đông tham dự Đại hội.

Theo Biên bản rà soát nhân cách cổ đông, NCS có 473 cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội theo danh sách đã chốt ngày 18/9 – tương ứng với hơn 11,98 triệu cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành. Tuy nhiên, chỉ có 2 cổ đông – đại diện cho 3.500 cổ phần tới tham dự, chiếm 0,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Vì không đạt tỷ lệ biểu quyết tối thiểu, Đại hội cổ đông thất thường không đủ điều kiện tiến hành. Trong 30 ngày bắt đầu từ khi hoãn cuộc họp này, tổ chức sẽ tiến hành triệu tập 1 cuộc họp khác.

Theo tài liệu ban bố trước đại hội, cuộc họp thất thường lần này nhằm phê chuẩn việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát. Trước đó, từ Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của NCS diễn ra hồi tháng 4, tổ chức đã quy định miễn nhiệm chức phận Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Phạm Ngọc Long và Thành viên Ban kiểm soát đối với ông Võ Đức Hiếu. Hiện NCS có 4 Thành viên Hội đồng quản trị và 2 Thành viên Ban kiểm soát.

Từ ngày 12/7, cổ đông Tổng tổ chức Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) đã gửi công văn về việc đề cử ông Đinh Hồng Sơn, Chuyên viên Ban kiểm toán nội bộ Tổng tổ chức tham vấn Ban kiểm soát NCS và giới thiệu kiêm giữ chức Thành viên BKS thay ông Hiếu đã được miễn nhiệm. Hiện Vietnam Airline sở hữu 10,8 triệu cổ phần NCS, tương ứng 60,18% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của tổ chức.

Nguyễn Hà