Bỏ ý định cho thẻ tín dụng ứng tiền mặt tại POS dưới 5 triệu đồng mỗi ngàyNgân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 26, sửa đổi, bổ sung Thông tư số 19/2016 quy định về hoạt động thẻ nhà băng, có hiệu lực từ 3/3/2018.

Theo đó, đối với việc rút tiền mặt bằng thẻ ở nước ngoài, Thông tư nêu rõ 1 thẻ được rút số ngoại tệ tiền mặt tối đa tương đương 30 triệu đồng trong 1 ngày.

Ngoài ra, tổ chức phát hành thẻ hợp đồng với chủ thẻ về hạn mức trả tiền, hạn mức chuyển khoản, hạn mức rút tiền mặt và các hạn mức khác trong việc dùng thẻ đối với chủ thẻ thích hợp với quy định tại Thông tư này, quy định của luật pháp hiện hành về chủa quản ngoại hối và các quy định khác của luật pháp.

Thư tư 26 không quy định hạn mức thẻ tín dụng rút tại POS 5 triệu một ngày.

Thư tư 26 không quy định hạn mức thẻ nguồn hỗ trợ rút tại POS 5 triệu 1 ngày.

Như vậy, Thông tư 26 đã bỏ quy định liên đới đàm phán rút tiền mặt VND từ thẻ tại máy POS của tổ chức bằng lòng thẻ, mỗi thẻ được rút tối đa là 5 triệu đồng 1 ngày mà dự thảo trước đó đã đưa ra lấy quan điểm.

Thực tế quy định hiện hành cũng đang cấm các merchant cho phép chủ thẻ được ứng tiền mặt tại các POS. Thay vào đó, các tổ chức bằng lòng trả tiền thẻ thường “lách” bằng cách cho phép khách ứng tiền với hoá đơn mua bán khống và có thể vẫn thu phí đàm phán của khách.

Với hạn mức nguồn hỗ trợ cấp cho chủ thẻ, Thông tư 26 cũng quy định, trường hợp phát hành thẻ nguồn hỗ trợ có của cải xin hứa, hạn mức nguồn hỗ trợ cấp cho chủ thẻ không quá 80% trị giá của của cải xin hứa và tối đa là 1 tỷ đồng Việt Nam. Trường hợp phát hành thẻ nguồn hỗ trợ không có của cải xin hứa: Hạn mức nguồn hỗ trợ cấp cho chủ thẻ tối đa là 500 triệu đồng.

Ngoài ra, tại Thông tư sửa đổi, bổ sung này cũng mở mang đối tượng dùng thẻ nguồn hỗ trợ. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước sẽ mở mang thêm đối tượng chủ thẻ chính 15 đến 18 tuổi cho thẻ nguồn hỗ trợ, thẻ ghi nợ được thấu chi để đồng bộ với quy định về đối tượng được vay của Luật các Tổ chức nguồn hỗ trợ.

Sửa đổi quy định về việc phát hành thẻ ghi nợ không được thấu chi cho chủ thẻ phụ là người từ đủ 6 tuổi vì không khả thi trong thực tiễn các nhà băng đang triển khai.

Song song đó, xuất hành từ 1 số vụ việc trong thực tiễn, Thông tư bổ sung quy định đối với trường hợp phát hành thẻ cho người nước ngoài nhằm giảm thiểu hiện trạng người nước ngoài nhập cảnh trong thời kì ngắn, mở thẻ rồi xuất cảnh và dùng thẻ để thực hành hoặc tiếp tay cho các hoạt động phạm tội.

Vì vậy, Thông tư quy định trường hợp đối tượng được dùng thẻ là người nước ngoài thì phải được phép cư trú tại Việt Nam với thời hạn từ 12 tháng trở lên. Thời hạn hiệu lực của thẻ của tư nhân trong trường hợp này không vượt quá thời hạn được phép cư trú còn lại tại Việt Nam.

Lệ Chi