Bộ Tài chính lên tiếng thông tin có 181 Cục trưởngMột báo cáo của Chính phủ gần đây cho biết, số lượng cục trưởng tại các cơ quan trung ương lên tới 337 người, riêng Bộ Tài chính có 181 cục trưởng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có 63 cục trưởng, Bộ Tư pháp là 57 cục trưởng.

bo-tai-chinh-len-tieng-thong-tin-co-181-cuc-truong

Tại mỗi tỉnh, thành, ngành nghề thuế lại có 1 Cục trưởng. Ảnh: Thanh Lan.

Phản hồi lại nguồn tin này, Bộ Tài chính cho biết, theo quy định, đây là cơ quan của Chính phủ, thực hành chức năng chủa quản nhà nước về: Tài chính – ngân sách (bao gồm: ngân sách nhà nước, thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước, dự trữ nhà nước, các quỹ nguồn vốn nhà nước, đầu tư nguồn vốn, nguồn vốn công ty, nguồn vốn hợp tác xã và kinh tế tập thể, tài sản công theo quy định của pháp luật); thương chính; kế toán tài chính; kiểm toán độc lập; giá; chứng khoán; bảo hiểm; hoạt động nhà cung cấp nguồn vốn và nhà cung cấp khác thuộc khuôn khổ chủa quản nhà nước của Bộ; thực hành đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại công ty theo quy định của luật pháp”.

Với quy mô và lĩnh vực rộng lớn như trên, cơ cấu công ty hệ thống Bộ Tài chính có 20 Vụ, Cục tay nghề và một số đơn vị sự nghiệp. Thông cáo của Bộ khẳng định đến nay tại Cơ quan Bộ Tài chính chỉ có 7 Cục trưởng.

Tuy nhiên, Bộ Tài chính còn có 5 Tổng cục và tương đương trực thuộc như Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Kho bạc Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

4 trong 5 Tổng cục được tổ chức theo ngành dọc từ Trung ương đến cấp huyện theo địa giới hành chính (Kho bạc Nhà nước, Tổng cục Thuế), theo khu vực (Tổng cục Hải quan, Tổng cục Dự trữ Nhà nước). Cụ thể có 183 Cục tại các địa phương gồm: 63 Kho bạc Nhà nước, 63 Cục Thuế, 35 Cục Hải quan khu vực, 22 Cục Dự trữ Nhà nước khu vực.

“Để quản lý và điều hành hoạt động của một đơn vị đầu mối trên cần phải bổ nhiệm 1 cấp trưởng đơn vị đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Đảng, Nhà nước và của Bộ Tài chính”, Bộ Tài chính training nguyên nhân có 183 Cục trưởng.

Thanh Thanh Lan