Bảo Việt hoãn họp cổ đông thường niên 2018

Theo thời kì ban bố trước đó, Tập đoàn Bảo Việt (mã CK: BVH) dự tính họp vào ngày bữa nay (29/5). Tuy nhiên theo ban bố mới nhất, phiên họp sẽ được lùi lại và chưa hứa ngày doanh nghiệp.

Trước đó, giữa tháng 4/2018, Bảo Việt đã xin lùi thời kì họp thường niên với bởi vì chưa chuẩn bị xong các nội dung và tài liệu liên đới.

Trong phiên họp năm nay, ngoài những nội dung về hoạt động buôn bán, Bảo Việt dự tính sẽ bầu nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới (2018 – 2023). Theo tờ trình trước phiên họp, tập đoàn sẽ trình cổ đông phương án bầu 9 người tham gia Hội đồng quản trị và 3 người tham gia Ban kiểm soát.

Hội đồng quản trị Bảo Việt hiện có 9 người tham gia. Số lượng nhân sự tăng lên 11 tại phiên họp thường niên 2017 nhưng sau đó đã có 2 người tham gia được miễn nhiệm và nghỉ hưu.

Hai người tham gia mới được bầu tại phiên họp thường niên 2017 là ông Nguyễn Minh Hoàng và ông Nguyễn Duy Khánh. Trong hai người tham gia rời Hội đồng quản trị, ông Nguyễn Quang Phi miễn nhiệm từ ngày 29/12/2017, và ông Nguyễn Đức Tuấn nghỉ hưu theo chế độ từ 1/1/2018. Chủ tịch Hội đồng quản trị bây giờ là ông Đào Đình Thi.

Về chiến lược năm 2018, Bảo Việt đặt chỉ tiêu với doanh số hiệp lực 36.799 tỷ đồng, tăng 12,4% so với thực hành năm 2017. Lợi nhuận sau thuế hiệp lực đạt 1.348 tỷ đồng.

Trong đó, tổng doanh số doanh nghiệp mẹ dự tính đạt 1.428 tỷ đồng, với lợi nhuận sau thuế 1.050 tỷ đồng, tương đương năm trước. ROE chỉ tiêu năm 2018 là 15%, tương đương với năm 2017 (15,1%). Tập đoàn cũng dự tính chia cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10% và dự tính tiếp diễn duy trì tỷ lệ trên vào năm 2018.

Minh Sơn