Bảo Minh đạt doanh thu hơn 3.000 tỷ năm 2017

Theo Nghị quyết cuộc họp đại hội đồng cổ đông Tổng tổ chức CP Bảo Minh, năm 2017 tổ chức này ghi nhận kế quả buôn bán thuần phí bảo hiểm 3.012 tỷ đồng, tiền thu từ hoạt động vốn đầu tư 248,2 tỷ; lợi nhuận sau thuế gần 163,2 tỷ và tổng của cải 5.439 tỷ đồng; mức chi trả cổ tức 10%.

Tiền thù lao chi cho 12 người trong Hội đồng quản trị (gồm cả người tham gia độc lập) Ban kiểm soát năm 2017 là 897,5 triệu đồng (bằng 0,55% lợi nhuận sau thuế). Khoản thù lao này không bao gồm lương của các người tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Ngoài ra dựa trên kết quả buôn bán khả quan 2017, các người tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành tổ chức cũng được nhận 300 triệu đồng bạc thưởng.

Đại hội cổ đông 2018 đã miễn nhiệm ông Malik Abbassi Antonie – người tham gia Hội đồng quản trị và bầu bổ sung bà Đinh Thị Minh Khuê – Giám đốc thị phần tổ chức vừa và nhỏ, Tập đoàn AXA (Singapore) vào vị trí này.

Năm 2018, Bảo Minh đặt mục tiêu kế quả buôn bán 4.318 tỷ đồng, tăng 5%, trong đó thu từ phí bảo hiểm 3.654 tỷ đồng, nhận tái bảo hiểm 440 tỷ, thu từ hoạt động vốn đầu tư 224 tỷ và lợi nhuận sau thuế 172 tỷ đồng.

Kết thúc buôn bán quý I, Bảo Minh đạt lợi nhuận sau thuế 67,89 tỷ đồng tăng 63% so với cùng kỳ, tổng của cải 5.692 tỷ đồng. Giải trình biến động này, ông Lê Văn Thành – Tổng giám đốc cho biết, việc đổi thay cách thức ngăn ngừa phí trong quý I đã giúp tổ chức tối ưu hoá lợi nhuận. Ngoài ra, do tình hình thuận lợi của thị phần chứng khoán nên kết quả buôn bán hoạt động đầu tư của Bảo Minh tăng đáng kể so với cùng kỳ.

Anh Minh