Vận hành dự án xử lý dữ liệu lớn nhất trong lịch sử FPT

Sáng ngày 8/12, Trung tâm Thông tin nguồn đầu tư Quốc gia Việt Nam (CIC) liên minh với Công ty Hệ thống tin tức FPT (FPT IS) công ty lễ vận hành bộ máy chủa quản dữ liệu của Trung tâm tin tức nguồn đầu tư Quốc gia Việt Nam. Hệ thống thuộc khuôn khổ giao kèo CG1 về công trình bộ máy tin tức chủa quản và Hiện đại hóa Ngân hàng (FSMIMS) do Ngân hàng Thế giới tài trợ.

Theo ông Dương Dũng Triều, Phó tổng giám đốc FPT, Chủ tịch Hội đồng thành viên FPT IS, với sự vững mạnh càng ngày càng nhanh của thị phần nguồn đầu tư, bài toán chủa quản dữ liệu giấy tờ nguồn đầu tư và chủa quản các vấn đề rủi ro của thị phần đang đặt ra những đề nghị cao hơn cho Ngân hàng Nhà nước và các công ty liên đới. Vấn đề này chẳng thể khắc phục nếu không có 1 bộ máy khoa học tin tức đủ lớn, có khả năng đáp ứng xử lý số lượng dữ liệu không dừng gia tăng.

Bản thân công trình này cũng là bài toán xử lý dữ liệu lớn nhất của FPT từ trước đến nay thực hành và cũng là công trình thiết yếu của FPT IS trong lĩnh vực về Ngân hàng – Tài chính.

Theo ông Triều, kinh nghiệm triển khai công trình này cũng có ý nghĩa thiết yếu để FPT IS tiếp diễn giải các bài toán về xử lý dữ liệu lớn cho các các bạn, đặc thù là các bạn trong lĩnh vực Ngân hàng – Tài chính.

Hợp đồng CG1 – Xây dựng Hệ thống chủa quản dữ liệu của Trung tâm Thông tin nguồn đầu tư Quốc gia Việt Nam – là 1 hợp phần trong công trình FSMIMS của Ngân hàng Nhà nước nhằm tăng tiến khả năng hoạt động cho CIC cả về nền móng khoa học tin tức và quy trình nghiệp vụ. Liên danh Công ty Hệ thống Thông tin FPT IS và Trung tâm Thông tin nguồn đầu tư DP của Singapore là công ty triển khai công trình.

Mục tiêu của công trình là giúp CIC vun đắp cơ sở cơ sở khoa học tin tức, tạo dựng 1 kho dữ liệu tập kết, hiệp lực về các bạn vay của các công ty nguồn đầu tư (TCTD) trên toàn quốc. Sau hơn 2 năm triển khai, mặc dầu còn gặp những cạnh tranh khăng khăng trong công đoạn thực hành công trình nhưng đến nay bộ máy CG1 đã được triển khai thành công và đạt được những kết quả khăng khăng.

Minh Sơn